Category: <span>Local Government News</span>

17 December 2022 Media Release: Food safety during load shedding

Media Release: Food safety during load shedding

For Immediate Release
17 December 2022

Load shedding occurs often in South Africa. Other countries in the northern parts of Africa and the Middle East, also experience power outages on an average of 23.5 times a month which lasts on average 9.4 hours at a time. South-East Asia is hit with an average of 17 power outages a month, lasting over an hour each time.

These outages have a direct impact on food safety. Three (3) factors are at play here – the length of the outage, its frequency of it and where food is stored.

One key fact to remember is: As long as it is cold, food should be safe.

Food in a refrigerator may be safe as long as:

 • Power outages do not last longer than four hours
 • the fridge door is closed
 • the temperature of the refrigerator was at 4 °C when load shedding started.

Food safety issues including spoiling are especially likely to occur with perishable goods such as fresh meat, poultry, fish, soft cheeses, milk, and leftover food (depending on how long they were stored before load shedding started). The recommended temperature for the fridge to operate at, for food to remain safe to consume, is 4°C. It is therefore a better option to discard perishable food stored in a fridge that operates at a temperature higher than 4°C, especially when load shedding took place for two (2) or more hours.

Different bacteria grow at various temperatures. For every 1°C increase above that minimum growth temperature, the bacteria growth rate will double (depending on the type, living environment and access to nutrients).  It is therefore essential to keep the door closed to ensure that the refrigerator stays as cold as possible during a power outage

If a freezer door is kept closed, frozen food will stay frozen for up to 48 hours. Perishable food must be cooked as soon as possible if they begin to defrost. Refreezing perishable food is dangerous.

Given the price of food, one is hesitant to discard it, but weighed against the risks of consuming unsafe food – it is best to discard it. Some perishables might not necessarily smell or taste much different but may be filled with bacteria that cause foodborne illnesses.

If one knows the load-shedding schedule, one can prepare for it as follows:

 • Ensure that the temperature in the refrigerator is 4 °C or as near to it as possible.
 • Frozen leftovers, milk, fresh meat and poultry, fish, and other goods should be moved from the fridge to the freezer that you might not need right away.
 • Buy fresh food in smaller quantities, prepare it fast, and enjoy it instead of buying it in bulk and storing it in the fridge.
 • Take special note of purchasing long-lasting items, such as unopened canned foods and sterile or ultra-heat heated temperature drinks. These have a lengthy shelf-life outside of the fridge, however, once they’re opened, they too need to be chilled.
 • Another method used to keep perishable goods as cold as possible for as long as possible is to place ice packs around the items in the fridge.

Voedselveiligheid tydens beurtkrag

Beurtkrag kom dikwels in Suid-Afrika voor. Die lengte en frekwensie van beurtkrag kan ‘n impak hê op die veiligheid van voedsel wat in ‘n yskas gestoor is. Belangrike riglyne en inligting word verskaf:

Solank dit koud is, sal voedsel veilig wees.

 1. Voedsel in ‘n yskas behoort veilig te wees solank daar nie meer as vier-uur se kragonderbrekings is nie.
 2. Die yskasdeur geslote bly.
 3. Die temperatuur van die yskas 4 °C was aan die begin van beurtkrag.

Voedselveiligheidskwessies, insluitend bederf, sal veral met bederfbare goedere voorkom. Voorbeelde is:

 • Vars vleis
 • Vars pluimvee (witvleis)
 • Vars vis
 • Melk
 • Sagte kase
 • Moontlik selfs oorskiet, afhangend van hoe lank dit in die yskas was voor beurtkrag.

Die aanbevole temperatuur vir yskaste is 4 °C, hoewel ons in Suid-Afrika weet dat die meeste verbruikersyskaste teen hoeër temperature werk. Dit is dan die beste om voedsel in die bogenoemde lys weg te gooi as die onderbreking langer as twee-uur is EN waar die yskastemperatuur hoeër as 4 °C is.

Wenk: Plaas ‘n termometer in die yskas, dit is die enigste manier om yskas temperature te monitor.

Verskeie soorte fungi en bakterieë begin groei by verskillende minimum temperature, maar tydens elke 1°C toename bo die minimum groei temperatuur, groei bakterieë in voedsel (verdubbel) vinniger. Dit is dus noodsaaklik om yskasdeure toe te hou om te verseker dat die temperatuur so laag as moontlik bly tydens beurtkrag.

As u vrieskasdeur toe gehou word, sal bevrore kos vir ongeveer 48-uur gevries bly. Bederfbare kos moet so gou as moontlik gaargemaak word as dit om enige rede begin ontdooi, aangesien dit NIE hervries MOET word nie.

Gegewe die prys van kos, is ‘n mens huiwerig om dit uit te gooi, tog kan u nie ongesonde kos proe of ruik nie. Onveilige kos ruik en proe soms nogsteeds redelik, maar wanneer ‘n maaltyd vreemd ruik, dui dit daarop dat voedsel bederf het

Indien u die beurtkragskedule ken, kan u soos volg daarvoor voorberei:

 • Maak seker dat die temperatuur in die yskas 4 °C is of so naby as moontlik daaraan.
 • Bevrore/gevriesde oorskietkos, melk, vars vleis en pluimvee (witvleis), vis en ander kossoorte kan van die yskas na die vrieskas geskuif word.
 • Koop vars kos in kleiner hoeveelhede, berei dit vinnig voor en geniet dit in plaas daarvan om dit in grootmaat te koop en dit vir ‘n lang tyd in die yskas te stoor. Stoor voedsel in ‘n vrieskas i.p.v. ‘n yskas.
 • Die raklewe van blikkieskos en steriele of UHT-drankies is langer, maar sodra enige van dié items oopgemaak word moet dit verkoel word.
 • Om bederfbare items so lank moontlik, so koud moontlik te hou, kan u ook bevrore/gevriesde yspakkies rondom dit in die yskas plaas.

Ukhuseleko lokutya ngexesha lokucinyawa kombane

Ucimicimi wombane(loadsheding) wenzeka rhoqo eMzantsi Afrika. Amanye amazwe akumantla eAfrika nakuMbindi Mpuma, nawo afumana ukucinywa kombane ngomyinge wamaxesha angama-23.5 ngenyanga nto leyo ethatha umyinge weeyure eziyi-9.4 ngexesha. UMzantsi-mpuma we-Asia ubethwe ngomndilili wokucinywa kombane ka-17 ngenyanga, okuhlala ngaphezulu kweyure ngexesha ngalinye.

Oku kucima kunempembelelo ngqo kukhuseleko lokutya. Zintathu (3) izinto ezidlalwayo apha – ubude bokucima, ukuphindaphindeka kwayo nalapho kugcinwa khona ukutya.

Esinye isibakala esibalulekileyo esifanele sikhunjulwe kukuba: Logama nje kusabanda, ukutya kufanele kukhuseleke.

Ukutya okukwifriji kungakhuseleka okoko nje:

 • Ukucima kombane akuhlali ngaphezu kweeyure ezine
 • umnyango wefriji uvaliwe
 • iqondo lobushushu lesikhenkcisi lalikwi-4 °C xa kwakuqalisa ukucima.

Imiba yokhuseleko lokutya kubandakanywa ukonakaliswa kunokwenzeka ukuba yenzeke ngeempahla ezitshabalalayo ezifana nenyama entsha, inkukhu, intlanzi, i-cheeses ethambileyo, ubisi, kunye nokutya okushiyekileyo (kuxhomekeke ekubeni zigcinwe ixesha elingakanani ngaphambi kokuba kuqale ukuchithwa komthwalo). Ubushushu obucetyiswayo ukuba ifriji isebenze kuyo, ukuze ukutya kuhlale kukhuselekile ukusetyenziswa, yi-4°C. Ngoko ke lukhetho olungcono ukulahla ukutya okonakalayo okugcinwe kwisikhenkcisi esisebenza kwiqondo lobushushu elingaphezulu kwe-4°C, ngakumbi xa kucinywa umthwalo kangangeeyure ezimbini (2) okanye ngaphezulu.

iibhaktheriya ezahlukeneyo zikhula kumaqondo obushushu ahlukeneyo. kuzo zonke i-1°C enyuka ngaphezu kweqondo lokushisa elincinci lokukhula, izinga lokukhula kwebhaktheriya liyaphindaphinda (kuxhomekeke kuhlobo, indawo yokuhlala kunye nokufikelela kwizondlo). Ngoko ke kubalulekile ukugcina ucango luvaliwe ukuqinisekisa ukuba ifriji ihlala ibanda kangangoko kunokwenzeka ngexesha lokumka kombane.

Ukuba ucango lwesikhenkcezisi luhlala luvaliwe, ukutya okunomkhenkce kuya kuhlala kungumkhenkce ukuya kutsho kwiiyure ezingama-48. Ukutya okonakalayo kufuneka kuphekwe ngokukhawuleza ukuba kuqalise ukunyibilika. Ukukhenkcisa kwakhona ukutya okonakalayo kuyingozi.

Ngokujonga amaxabiso okutya, umntu uyathandabuza ukukulahla, kodwa ulinganisa umngcipheko wokutya ukutya okungakhuselekanga – kungcono ukulahla. Ezinye izinto ezibolayo zisenokunganuki okanye zingcamle ngokwahlukileyo kodwa zinokuzaliswa ziibhaktheriya ezibangela izifo ezibangelwa kukutya.

Ukuba umntu uyayazi ishedyuli yokucinywa kombane, unokuzilungiselela ngolu hlobo lulandelayo:

 • Qinisekisa ukuba iqondo lobushushu kwisikhenkcisi liyi-4 °C okanye likufutshane kuyo kangangoko.
 • Intsalela ekhenkcezisiweyo, ubisi, inyama entsha kunye nenkukhu, intlanzi, kunye nezinye iimpahla kufuneka zisuswe efrijini zisiwe kwisikhenkcisi osenokungayifuni ngoko nangoko.
 • Thenga ukutya okutsha ngemilinganiselo emincinci, kulungiselele ngokukhawuleza, kwaye ukonwabele kunokuba ukuthenge ngobuninzi uze ukugcine efrijini.
 • Qaphela ngokukhethekileyo ukuthenga izinto ezihlala ixesha elide, ezifana nokutya okungavulwanga okunkonkxiweyo kunye neziselo ezinobushushu obungenazintsholongwane okanye obushushu kakhulu. Ezi zinobomi obude beshelufa ngaphandle kwefriji, nangona kunjalo, nje ukuba zivulwe, nazo zifuna ukugodoliswa.
 • Enye indlela esetyenziswayo ukugcina iimpahla ezitshabalalayo zibanda kangangoko kunokwenzeka kukubeka iipakethe zomkhenkce ujikeleze izinto ezisefrijini.

ENDS

16 December 2022 Media Release: No Pets Allowed – The Rules for Food Premises

Media Release: No Pets Allowed – The Rules for Food Premises

For Immediate Release
16 December 2022

The food-trading sector is responsible for ensuring that food safety management procedures are followed at all times. The Environmental Health Practitioners (EHP) of the Garden Route District Municipality are responsible for enforcing these procedures at food handling premises within each local town.

Food handling premises refer to any location where food is manufactured, processed, produced, packed, prepared, kept, offered, transported, stored, or displayed for sale or for serving to the public in any serving area. The current regulation governing general hygiene requirements for these premises, as well as the transport of food and related matters, is Regulation 638 of June 22, 2018. This regulation was promulgated under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act of 1972 (Act 54 of 1972).

According to Regulation 638, article 10, the person in charge of food premises must ensure that: “An animal, subject to the provisions of any law, is not kept or permitted in a room or area where food is handled, except that – (a) a guide or service dog accompanying a person with a disability may be permitted in the sales or serving area of the food premises.”

This means that no animals (including domestic pets) are allowed at food premises or in any area where food is being served to the public, except in the case of a guide or service dog accompanying a person with a disability. It is the responsibility of all food premises owners and managers to familiarize themselves with the relevant legislation and requirements of the Act to ensure compliance with these regulations.

Offences: Any person who violates these regulations or allows such a violation to occur will be considered guilty of an offence and subject to the following penalties as provided for under Section 18 of the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act of 1972:

 1. On first conviction: R400.00
 2. On second conviction: R800.00
 3. On the third conviction: R2 000.00

Feature image: Shutterstock.

ENDS

Promo Article: Movie nights at De Hoek Mountain Resort and Calitzdorp Hot Springs

Movie nights at De Hoek Mountain Resort and Calitzdorp Hot Springs

This holiday season, De Hoek Mountain Resort and Calitzdorp Hot Springs have teamed up with Open Plan Pictures and local businesses to present outdoor film screenings at municipal-owned resorts in the Klein Karoo.

Experience the magic of movie night under the stars by purchasing tickets for R80 (per adult) and R40 (per child).

On each day, they will also offer package deals that include food, and wine. Follow the links below to book your tickets and join us for a festive evening of entertainment.

Book here at De Hoek Mountain Resort:

Book here at Calitzdorp Hot Springs:

Who is the company ‘Open Plan Pictures’?

Their aim is to share the magic of movie entertainment with people of all ages and cultures – bringing them together in a fun and relaxed atmosphere. Whether it may be an open-air cinema & picnic, old-school drive-ins or showcasing a great film indoors at a stunning venue – they promise to take you beyond the stars!

Open Plan Pictures also offer the cinematic experience & screen for private functions on a rental basis and provide live sports streaming.

Apart from the fantastic entertainment value, Open Plan Pictures is dedicated to empowering the people we work with and providing employment to the Garden Route youth who are interested in filmmaking.

They collaborate with local charities and schools – it means so much to us to bring people together and make them smile.

14 December 2022 Impact Based Warning – Level 6 Severe Thunderstorms

Impact Based Warning – L6 Severe Thunderstorms

Please find included the Impact Based Warning for the Western Cape and Namaqua Region of Northern Cape.

Areas impacted from Friday, 16 December until Saturday, 17 December along the Garden Route district, include:
Bitou, George, Hessequa, Kannaland, Knysna, Mossel Bay and Oudtshoorn.

 

The telephone line of the Garden Route Emergency Centre (044-805 5071) is still offline, including the Emergency Medical Services Ambulance Service line, 10177. The following arrangements remain in place: Report emergencies to the South African Police Service at 10111 or contact 021 937 0555. For medical emergencies dial 112 (from a cellphone), until further notice.

Legal notice:
“This warning from SA Weather Service must be communicated as received and may not be altered under any circumstance.
It must be forwarded or communicated in its entirety and no portion hereof may be replicated or copied and distributed.”

SOUTH AFRICAN WEATHER SERVICE
Cape Town Weather Office
2nd Floor: Oval Office Park
Cape Town Int airport
Freight Road
Matroosfontein
Cape Town

E-Mail: factfc@weathersa.co.za
Tel: 021 935 5700

13 December 2022 Impact Based Warning – L3 Severe Thunderstorms

Impact Based Warning – Level 3 Severe Thunderstorms

Please find included a Level 3 Impact Based Warning for Severe Thunderstorms related to the Western Cape and Namaqua Region of Northern Cape valid from 12:00 to 20:00 on 13 December 2022.

Report any weather-related incidents to the Garden Route Disaster Management Centre at 044 805 5071.

Legal notice:
“This warning from SA Weather Service must be communicated as received and may not be altered under any circumstance.
It must be forwarded or communicated in its entirety and no portion hereof may be replicated or copied and distributed.”

SOUTH AFRICAN WEATHER SERVICE
Cape Town Weather Office
2nd Floor: Oval Office Park
Cape Town Int airport
Freight Road
Matroosfontein
Cape Town

E-Mail: factfc@weathersa.co.za
Tel: 021 935 5700

12 December 2022 Media Release: Media Release: Cater Care students ready to gain practical experience

Media Release: Cater Care students ready to gain practical experience

For Immediate Release
9 December 2022

On Thursday, 8 December 2022, the last intake of the Francois Ferreira Academy (FFA) Cater Care Programme students for 2022 completed their practical training and are now ready to begin the second phase of their training. Their training involve being placed in hospitality establishments in order to gain practical experience during the month of December. 

Earlier this year 223 applications were received from youth across the district who applied to form of the Cater Care Programme. Ninety-four (94) applicants were shortlisted for interviews and in the end, 25 youth were selected to be part of this year’s programme. On 17 October 2022, classes for the last intake of the program began, and the award ceremony will be held in February 2023. The Cater Care is a three (3) month programme providing both theoretical and practical (industry-based) training.

The Garden Route District Municipality (GRDM) through this Cater Care (Food Handler) Training Programme aims to train previously disadvantaged youth in the district, in the hospitality sector. By doing so, the high unemployment rate in the district is being addressed; the unemployed are being trained in Culinary Skills, so they can find employment in local hospitality and tourism companies.

As one of GRDM’s flagship programmes, the Tourism Unit of the District Municipality is  responsible for funding the programme, with the Expanded Public Works Programme (EPWP) Unit contributing to it as well.

In their last practical assignment, students prepared pastry dough.

-End-

13 December 2022 Media Release: Resource management, land restoration and legislation take centre stage in the Garden Route

Media Release: Resource management, land restoration and legislation take centre stage in the Garden Route

For Immediate Release
13 December 2022

“The Southern Cape and Garden Route is experiencing rapid development and has to make provision to accommodate a fast-growing population, and this more often than not generates friction and anxiety between authorities and landowners where legislation and capacity to e.g. process applications hampers development or where various sets of legislation are seemingly contradictory where for instance land rehabilitation and invasive alien plant eradication is of concern,” says Cobus Meiring of the Garden Route Environmental Forum (GREF).

“ GREF is hosting its annual key- stakeholder report-back event on 13 December in Wilderness, where regional conservation and environmental management entities and individuals will provide insight on matters pertaining to resource management and land restoration.”

“There is a continued need to understand the linkages between ensuring a high standard of living in the Southern Cape, new development, loss of biodiversity, destruction of wetlands and wildlands and unsustainable pressure on natural resources such as water, and the finding of solutions for environmental challenges are increasingly relevant.”

“In addition to the matters mentioned above, the Garden Route is already experiencing and recording evidence of rising sea levels and climate change, and these are all the more reasons for those who share a concern for the state of the environment to make their voices heard and intensify the environmental debate in order to ensure that sustainability and resilience of natural resources remain top of the regional agenda.”

The Garden Route Environmental Forum (GREF) is a public platform and think tank for all those in the Southern Cape involved in active and ongoing conservation and environmental management effortsThose interested in the event can email Louise Mare louisamare@gmail.com.

Caption: The Garden Route is a place of natural scenic beauty, and every effort must be made to conserve its sensitive environment

ENDS

9 December 2022 Impact Based Warning – L3 & L5 Severe Thunderstorms

Impact Based Warnings – Severe Thunderstorms

Please find included Level 3 and Level 5 Impact Based Warnings for Severe Thunderstorms related to the Western Cape and Namaqua Region of Northern Cape valid from 11 December to 12 December 2022.

Report any weather-related incidents to the Garden Route Disaster Management Centre at 044 805 5071.

Legal notice:
“This warning from SA Weather Service must be communicated as received and may not be altered under any circumstance.
It must be forwarded or communicated in its entirety and no portion hereof may be replicated or copied and distributed.”

SOUTH AFRICAN WEATHER SERVICE
Cape Town Weather Office
2nd Floor: Oval Office Park
Cape Town Int airport
Freight Road
Matroosfontein
Cape Town

E-Mail: factfc@weathersa.co.za
Tel: 021 935 5700