Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

15 May 2023 Media Release: Informal settlements remain a priority – 1700 Smoke alarms installed to date

Media Release: Informal settlements remain a priority – 1700 Smoke alarms installed to date

For Immediate Release
15 May 2023

The Garden Route District Municipality’s (GRDM) Disaster Management Centre, in collaboration with the Western Cape Department of Local Government Disaster Management & Fire & Rescue Services, Bitou- and Kannaland local municipalities have installed 1700 smoke detection devices in high fire-risk informal settlements.

In the first phase of the project, which concluded at the end of March 2022, approximately 1400 smoke alarms were installed in the Qolweni/Bossiegif area of the Bitou local municipality. Kannaland local municipal area was the site of the second phase of the project, which was completed within three months, from 20 December 2022 to 20 February 2023.  Approximately 300 devices were installed within the informal areas of Calitzdorp, Van Wyksdorp, Zoar, and Ladismith.

On Wednesday, 10 May 2023, a delegation from the GRDM Disaster Management, including the Portfolio Chairperson for Community Services, Councillor Ndayi, a representative from the Western Cape Department of Local Government Disaster Management & Fire & Rescue Services, Ms Rowena Page, and the GRDM Fire Services installation team stationed in Ladismith, visited the different towns in Kannaland to inspect the smoke devices which were installed earlier this year.

“The last 700 devices of a total of 2400 smoke devices will be installed within high-risk informal areas within Bitou- and Kannaland municipal areas,” said Gerhard Otto, Head of GRDM Disaster Management.

This pilot project is an important step towards improving disaster risk reduction particularly in areas that are more vulnerable to natural and man-made disasters and emergencies.

For more information, please contact the Garden Route District Municipality’s Disaster Management Centre.

END

XHOSA

IZiko loLawulo lweNtlekele likaMasipala weSithili saseGarden Route (i-GRDM), ngentsebenziswano neSebe loLawulo lweeNtlekele kuRhulumente wePhondo leNtshona Koloni & neeNkonzo zoMlilo noHlangulo, oomasipala bengingqi iBitouneKannaland bafakele izixhobo zokufumanisa umsi ezili-1700 kumatyotyombe asemngciphekweni omkhulu womlilo.

Kwinqanaba lokuqala lenqubo/projekthi, elaqukunjelwa ekupheleni kukaMatshi ka-2022, malunga ne-1400 yezixhobo zokulumkisa umsi zaye zafakelwa kwindawo yaseQolweni/Bossiegif kumasipala wengingqi waseBitou. Ummandla kamasipala wengingqi yaseKannaland wawuyindawo yesigaba sesibini senqubo/iprojekthi, eyagqitywa kwisithuba seenyanga ezintathu, ukusuka ngomhla wama-20 kweMnga ka-2022 ukuya kwi-20 kweyoMdumba ku2023. Malunga nezixhobo ezingama-300 zaye zafakelwa kwiindawo zamatyotyombe eCalitzdorp, eVan Wyksdorp, eZoar naseLadismith.

“Izixhobo zokugqibela ezingama-700  zenani elingama- 2400 xalilonke zomsi ziya kufakwa kwiindawo ezinobungozi obungacwangciswanga kwiindawo kamasipala waseBitou- naseKannaland,” watsho uGerhard Otto, iNtloko yoLawulo lweNtlekele ye-GRDM.

Le projekthi ilingwayo linyathelo elibalulekileyo elibhekiselele ekuphuculeni ukuncitshiswa kweentlekele ngokukodwa kwiindawo ezisesichengeni kakhulu kwiintlekele zendalo kunye neentlekele ezenziwe ngabantu kunye neemeko zikaxakeka.

Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane neZiko loLawulo lweeNtlekele kuMasipala weSithili saseGarden Route.

 AFRIKAANS

Die Tuinroete Distriksmunisipaliteit (GRDM) se Rampbestuursentrum, in samewerking met die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering Rampbestuur & Brandweer- en Reddingsdienste, asook die Bitou- en Kannaland plaaslike munisipaliteite, het tot op hede 1700 rooksensors in hoërisiko- informele nedersettings binne die Tuinroete distrik munisipale gebied uitgerol. Dié inisiatief is van stapel gestuur om ramprisikos waar skokbrande gereeld voorkom, te verminder. Daar is nog 700 sensors oor – geoormerk vir hoë risiko-areas in Kannaland en Bitou-areas.

Here are some pictures from the inspection session on Wednesday, 10 May 2023 in Kannaland

Related article: 

01 February 2022 Media Release – GRDM and stakeholders to install smoke detectors in Qolweni, Bitou

9 December 2022 Media Release: Garden Route DM is installing 700 smoke detectors in Kannaland