Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

16 May 2022 FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS FURTHER STUDIES 2022

FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS FURTHER STUDIES 2022

Garden Route District Municipality in partnership with the Western Cape Provincial Treasury hereby invite students currently registered at Tertiary institutions, to apply for financial assistance towards furthering their studies during the 2022 academic year. The financial contribution by GRDM and Western Cape Provincial Treasury, is restricted to full-time study and attendance at SAQA accredited tertiary institution. This is ONLY applicable to students whose parents permanently reside within the Garden Route municipal area.

Requirements: Must currently study towards a formal qualification in Finance/Auditing.

Application forms are available at the GRDM Head-office and satellite offices during normal office hours (Monday – Thursday 07:30 – 16:30; Friday 07:30 – 13:30). Application forms are also available on the GRDM’s website here: Application Form

THE GARDEN ROUTE DISTRICT MUNICIPALITY WILL ONLY CONSIDER COMPLETED APPLICATIONS IF THE DOCUMENTS MENTIONED BELOW HAVE BEEN INCLUDED.

A detailed Curriculum Vitae and cover letter, application form, and certified copies of the following documentation must be attached: Latest or Grade 12 results or equal qualification; proof of registration; proof of statement of account from Institution; latest examination results of students currently enrolled at tertiary institutions; certified copy of I.D.; affidavit of parents’ combined income and proof of residential address (municipal account).

Please forward the application form and all documents to: Records, Garden Route District Municipality, 54 York Street, P.O. Box 12, George 6530, for attention: Training and Development Section. For any enquiries, do not hesitate to contact Mr Reginald Salmons at 044 803 1363, Ms Angeline Naidoo at 044 803 1420 or Mrs Angela-Ziva Coetzee at 044 803 1344 during office hours. Only short-listed candidates will be contacted. Should candidates not be contacted within two-months of the closing date, they must consider their application as unsuccessful.

Closing date: 23 May 2022
Notice number: 57/2022


FINANSIËLE HULP VIR VERDERE STUDIES 2022

Garden Route Distriksmunisipaliteit in vennootskap met die Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie nooi hiermee studente uit wat tans by Tersiêre instellings geregistreer is, om aansoek te doen vir finansiële bystand om hul studies gedurende die 2022 akademiese jaar te bevorder. Die finansiële bydrae deur GRDM en Wes-Kaapse Provinsiale Tesourie is beperk tot voltydse studies en bywoning van SAQA geakkrediteerde tersiêre instellings. Dit is SLEGS van toepassing op studente wie se ouers permanent in die Gardenroute munisipale area woon.

Vereistes: Moet tans studeer vir ‘n formele kwalifikasie binne Finansies/ Ouditkunde.

Aansoekvorms is beskikbaar by die Garden Route Distriksmunisipaliteit, asook die satelliet kantore gedurende normale kantoorure (Maandag – Donderdag 07:30 – 16:30 en Vrydag 07:30 – 13:30). Aansoekvorms is ook beskikbaar op die Garden Route Distriksmunisipaliteit se webtuiste: : Aansoekvorm

DIE GARDEN ROUTE DISTRIKSMUNISIPALITEIT SAL SLEGS AANSOEKE OORWEEG WAT VOLLEDIG VOLTOOI IS, EN WAAR AL DIE DOKUMENTE SOOS HIERONDER VEREIS, INGESLUIT IS.

‘n Gedetailleerde: “Curriculum Vitae” tesame met ‘n dekbrief; volledig voltooide aansoekvorm en gesertifiseerde afskrifte van die volgende vereiste dokumentasie moet aangeheg word: Onlangse uitslae van Graad 12 of uitslae ‘n gelykwaardige kwalifikasie; bewys van registrasie; bewys van rekeningstaat van tersiêre instellings;onlangse uitslae (studente wat tans ingeskryf is by tersiêre instellings); gesertifiseerde afskrif van ID; beëdigde verklaring van ouers se gesamentlike inkomste en bewys van woonadres (munisipale rekening).

Vir enige navrae skakel mnr. Reginald Salmons by 044 803 1363, me. Angeline Naidoo by 044 803 1420 of me. Angela-Ziva Coetzee by 044 803 1328 gedurende kantoor-ure.

Rig ‘n volledige curriculum vitae en dekbrief, vergesel met vereiste dokumente en aansoekvorm aan: Rekords, Garden Route Distriksmunisipaliteit, Yorkstraat 54, Posbus 12, George, 6530 vir aandag: Opleiding en Ontwikkelingsafdeling. Slegs kandidate op die kortlys sal gekontak word. Indien u nie binne twee maande na die sluitingsdatum gekontak word nie, kan aanvaar word dat u aansoek onsuksesvol was.

Sluitingsdatum: 23 Mei 2022
Kennisgewingnommer: 57/2022


UNCEDO NGEZEMALI NGOKUQHUBEKEKA NGEZEMFUNDO KU 2022

Izicelo zivulelekile kubafundi abafunda Kumaziko Emfundo Ephakamileyo okanye kwi TVET, kunye nabafundi abenza okanye abaphumelele u Grade 12 ukuze bafumane uncedo lwezemali ngezifundo zabo kunyaka ka 2022. Eliwonga lelabafundi abafunda isigxina kwaye bazakufunda kumaziko abhalise kwi SAQA okanye kwi TVET kwaye zivuleleke KWABO bahlala isigxina kwingingqi yomasipala we Garden Route.

Ifomu zezicelo ziyafumaneka kuMasipala Wesithili se Garden Route, nakwi ofisi ezikhoyo kwingingqi ngexesha lomsebenzi(ngoMvulo-ngoLwesine 07:30-16:30- ngoLwesihlanu 07:30-13:30). Ukanti ifomu zezicelo ziyafumaneka nakwi website yomasipala ku: : Inombolo Yesazisi

UMASIPALA WESITHILI SE GARDEN ROUTE UZAKUQWALASELA IZICELO EZIGCWALISWE NGOKUPHELELEYO, KWAYE UKUBANGABA OLUXWEBHU LUPHAWULWE NGEZANTSI, NALAPHO KUFANELEKE KHONA LIYE LAFAKELWA.

I CV enencukacha ezipheleleyo kunye ne cover letter, ifomu yesicelo iikopi ezigximfiziweyo zoku kulandelayo kufuneka nazo zidityaniswe: Iziphumo ezintsha okanye uGrade 12 okanye ibanga elifanelekileyo, iziphumo ezintsha zemviwo zomfundi ofunda kwizikomfundo enomsimla, I kopi ye ID egximfiziweyo, isiqinisekiso esiyinyani somvuzo wabazali odityanisiweyo, isiqinisekiso sedilesi(account kamasipala).

Nceda uthumele ifomu yesicelo nawo onke amaxwebhu kuRecords,uMasipala Wesithili se Garden Route, iCandelo Loqeqesho kunye Nophuhliso, PO Box 12, George 6530.

Ngencukacha ezithe vetshe tsalela umnxeba u Mr Reginald Salmons kule nombolo 044 803 1363, Ms Angeline Naidoo ku 044-803 1420 okanye Ms Angela-Ziva Louw ku 044-803 1328 ngexesha lomsebenzi (ngoMvulo-ngoLwesine 07:30 – 16:30, ngoLwesihlanu 07:30- 13:30). Kuyakuqhagamshelwana kuphela nabo baye bachongwa. Ukubangaba Kuye akwaqhagamshelwana nawe kwisithuba senyanga ezimbini emveni komhla wokuvalwa kwezicelo, kufuneka wazi ukuba isicelo sakho asamkelekanga.

Umhla Wokuvalwa: 23 May 2022
Notice number: 57/2022


Jpg version of notice for distribution

Copy of External Bursaries Notice